Προσωπικές Ασφαλίσεις

Προσωπικά Ατυχήματα
Το Συμβόλαιο αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο εάν υποστεί τραυματισμό που προξενείται από βίαιο εξωτερικό ατύχημα και που φαίνεται με ορατά μέσα σε περίπτωση:

Θανάτου
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας (Απώλεια εισοδήματος)
Ιατρικών εξόδων

Ταξιδίου Και Αποσκευών
Το Συμβόλαιο καλύπτει απαιτήσεις αναφορικά με:
Προσωπικά Ατυχήματα
Ασφάλιση πτήσης
Ιατρικά έξοδα από ατύχημα
Ιατρικά έξοδα από ασθένεια
Παραμονή σε νοσοκομείο
Ακύρωση ή διακοπή ταξιδίου
Προσωπικές αποσκευές
Προσωπικά χρήματα

Όλων Των Κινδύνων
Το Συμβόλαιο καλύπτει απώλεια ή ζημιά σε συγκεκριμένα δηλωμένα πολύτιμα και μη αντικείμενα από οποιαδήποτε αιτία εκτός εάν ειδικά εξαιρείται από τους όρους του Συμβολαίου

Σκαφών Αναψυχής
Το Συμβόλαιο αποζημιώνει τον Ασφαλιζομένο έναντι απώλειάς ή ζημιάς στο σκάφος και καλύπτει την ευθύνη που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε απαίτηση όσον αφορά τρίτα πρόσωπα είτε σε σχέση με θάνατο ή τραυματισμό είτε σε σχέση με απώλεια ή ζημιά σε περιουσία.