Ασφαλίσεις Ευθύνης

Εργολαβιών Έναντι Όλων Των Κινδύνων
Το Συμβόλαιο καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο για:

Υλικές Ζημιές: Εάν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα ή μέρος αυτών υποστούν μία απρόοπτη και ξαφνική φυσική απώλεια ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία (εκτός από αυτές που ειδικά εξαιρούνται) έτσι ώστε να απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση.
Αστική Ευθύνη: Εάν ο Ασφαλιζόμενος υποχρεωθεί νόμιμα να καταβάλει αποζημίωση εξαιτίας: α) τυχαίας σωματικής βλάβης ή ασθένειας τρίτων (θανατηφόρου ή μη) και β) τυχαίας απώλειας ή ζημιάς σε ιδιοκτησία που ανήκει σε τρίτους, εφόσον έλαβε χώρα σε άμεση σχέση με τη κατασκευή ή συναρμολόγηση των αντικειμένων που καλύπτονται στο πιο πάνω Τμήμα, στον τόπο των εργασιών της κατασκευής ή στον αμέσως γειτονικό.
Δικαστικά έξοδα και δαπάνες που ο Ασφαλιζόμενος οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα τρίτο.


Ευθύνης Εργοδότη
Υποχρεωτική ασφάλιση η οποία καλύπτει τον Ασφαλισμένο (εργοδότη) έναντι της νομικής του ευθύνης για καταβολή αποζημιώσεων, καθώς και των εξόδων και δαπανών του προσώπου που υποβάλλει την απαίτηση, σε σχέση με Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται άμεσα από τον Ασφαλισμένο και που προέκυψε κατά την διάρκεια της απασχόλησης του.

Αστική Ευθύνη
Tο Συμβόλαιο αποζημιώνει τον ασφαλισμένο για την νομική του ευθύνη σε σχέση με:

τυχαίο σωματικό τραυματισμό (περιλαμβανομένου θανάτου ή ασθενείας) σε οποιοδήποτε πρόσωπο
τυχαία απώλεια ή ζημιά σε περιουσία
που συμβάινει σε σχέση με την εργασία του και η οποία δηλώνεται στην Ασφαλιστική Εταιρεία.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Το Συμβόλαιο αποζημιώνει τον Ασφαλισμένο έναντι οποιασδήποτε απαίτησης η οποία θα μπορούσε να εγερθεί εναντίον του σε σχέση με παραβίαση επαγγελματικού καθήκοντος εξ αιτίας αμελούς ενέργειας ή παράλειψης και επιπρόσθετα να πληρώνει δαπάνες και έξοδα που προκαλούνται με την συγκατάθεση της Εταιρείας από την υπεράσπιση ή τον διακανονισμό οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης.
ΙΑΤΡΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)