Επιχειρηματικές ασφαλίσεις

Επακόλουθης Ζημιάς
Το Συμβόλαιο αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για τα τρέχοντα έξοδα όπως μισθοί υπαλλήλων, ενοίκια υποστατικών, ελεγκτικά έξοδα, δόσεις δανείων ή άλλα πάγια έξοδα, τα οποία δημιουργούνται ως αποτέλεσμα ενός κινδύνου ο οποίος προκαλεί διακοπή εργασιών μιας επιχείρησης και ο κίνδυνος αυτός καλύπτεται από Συμβόλαιο Πυρός.


Απώλεια Κερδών
Το Συμβόλαιο αποζημιώνει τον Ασφαλιζόμενο για τυχόν απώλεια οποιουδήποτε κέρδους το οποίο λογικά μια επιχείρηση θα είχε αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα ενός κινδύνου ο οποίος προκαλεί διακοπή εργασιών μιας επιχείρησης όπως φωτιά, κεραυνό, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο ο οποίος καλύπτεται από Συμβόλαιο Πυρός. Η αποζημίωση και το ύψος του ασφαλίστρου υπολογίζεται βάση των ελεγμένων λογαριασμών του Ασφαλιζομένου κατά τα τελευταία 3 χρόνια και οι οποίοι υποβάλλονται από τους ελεγκτές.

Υαλοπινάκων
Το Συμβόλαιο καλύπτει το κόστος αντικατάστασης των γυαλιών, υαλοπινάκων είτε παράθυρα είτε θύρες από θραύση.

Θαλασσασφάλεια
Το Συμβόλαιο καλύπτει τον Ασφαλισμένο για απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς εμπορευμάτων από αέρος ή θαλάσσης.

Μεταφερομένων Εμπορευμάτων (Χερσαίες Μεταφορές)
Το Συμβόλαιο καλύπτει τη δηλωμένη περιουσία που βρίσκεται μέσα ή πάνω ή φορτώνεται ή ξεφορτώνεται από οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα ή βρίσκεται προσωρινά αποθηκευμένη για μελλοντική μεταφόρτωση και χάνεται ή καταστρέφεται ή παθαίνει ζημιά από φωτιά, κλοπή ή ατύχημα.